Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel / správce údajů spravuje při provozování webové stránky údaje osob registrovaných na této stránce za účelem poskytování odpovídajících služeb.

Poskytovatel chce v plné míře vyhovět právním předpisům o zpracování osobních údajů, zejména ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Tato zpráva o zpracování údajů byla vyhotovena o ochraně osobních údajů fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, s ohledem na obsah zákona č. CXII z roku 2011, který pojednává o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací.

Název poskytovatele, správce údajů

Jméno / obchodní název:Vorbis.Company
Sídlo: Skalice 104 , 67171
IČ:03544729
Název a adresa webové stránky:https://www.modadnes.cz

Kontakty správce údajů

Jméno / obchodní název:Petr Vorbis
Sídlo: Skalice 104, 67171
Korespondenční adresa: Skalice 104, 67171
E-mail:info@modadnes.cz
Telefon:+420 737 723 935

Definice pojmů

 • GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat;
 • zpracování údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zveřejnění, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či kombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
 • zpracovatel údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
 • osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby;
 • správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
 • souhlas subjektu údajů: svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 • porušení zabezpečení osobních údajů: porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
 • příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů s těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;
 • třetí strana: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který není totožný se subjektem údajů, správcem, zpracovatelem nebo osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněná ke zpracování osobních údajů.

Zásady zpracování údajů

Správce údajů prohlašuje, že zpracování osobních údajů provádí v souladu s touto zprávou o zpracování údajů a dodržuje příslušné předpisy právních norem, se zvláštním zřetelem na následující skutečnosti:

 • Osobní údaje musí být zpracovány zákonným, korektním a pro subjektu údajů transparentním způsobem.
 • Shromažďování osobních údajů se smí probíhat pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
 • Účel zpracování osobních údajů musí být přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah.
 • Osobní údaje musí být přesné a aktualizované. Nepřesné osobní údaje musí být neodkladně vymazány.
 • Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje lze uložit po delší dobu výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Zpracování osobních údajů musí být provedeno způsobem, který zajistí náležité zabezpečení těchto údajů pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásady ochrany osobních údajů musí být aplikovány v případě údajů každé identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Důležité informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Účelem zpracování osobních údajů je, aby mohl poskytovatel / správce údajů poskytovat při provozování webové stránky pro registrované osoby odpovídající víceslužby.
 • Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů.
 • Do okruhu subjektů údajů dotčených zpracováním údajů patří registrovaní uživatelé webové stránky.
 • Doba uložení údajů vždy závisí na konkrétním uživatelském účelu, ale údaje musí být neodkladně smazány, pokud byl původní účel zpracování údajů již splněn. Subjekt údajů může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zasláním zprávy na kontaktní e-mailovou adresu. Pokud nemá výmaz údajů právní překážky, údaje budou vymazány.
 • Oprávněnými osobami pro seznámení se s údaji jsou správce a jeho zaměstnanci.
 • Subjekt údajů je oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování těchto údajů, a je rovněž oprávněn na přenositelnost těchto údajů.
 • Subjekt údajů je oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Pokud chce subjekt údajů využívat výhody poskytnuté registrací, tj. chce využívat tuto službu webové stránky, uvedení požadovaných osobních údajů je nezbytné. Subjekt údajů není povinen uvést své osobní údaje, neuvedení údajů nemá pro něho žádné nepříznivé následky. Některé funkce webové stránky ovšem není možné bez předchozí registrace používat.
 • Subjekt údajů je oprávněn požádat správce o opravu, respektive o doplnění nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu.
 • Subjekt údajů je oprávněn požádat správce o výmaz nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu a správce je povinen osobní údaje subjektu údajů smazat bez zbytečného odkladu, pokud pro zpracování osobních údajů neexistuje jiný právní základ.

O opravu nebo změnu osobních údajů lze žádat pomocí e-mailové zprávy, telefonicky nebo dopisem na výše uvedených kontaktních adresách.

Registrace na webové stránce

 • Účelem zpracování údajů je poskytování víceslužeb a navázání kontaktů.
 • Právním základem zpracování údajů po registraci je Váš souhlas.
 • Do okruhu osob dotčených zpracováním údajů patří registrovaní uživatelé webové stránky.
 • Zpracování údajů probíhá do odvolání souhlasu. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu.
 • Výmaz údajů se provede při odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu.
 • Oprávněnými osobami pro seznámení se s údaji jsou správce a jeho zaměstnanci.
 • Způsob uložení údajů: elektronický.
 • O opravu nebo změnu osobních údajů lze žádat pomocí e-mailové zprávy, telefonicky nebo dopisem na výše uvedených kontaktních adresách.
 • Uvedení osobních údajů je bezpodmínečně nutné kvůli identifikaci osoby v databázi a kvůli udržování kontaktu. Přesný obchodní název a adresa jsou údaje nezbytné k fakturaci. Tyto údaje jsou povinné na základě právních předpisů.
Okruh zpracovaných údajůKonkrétní účel zpracovaných údajů
JménoIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
Obchodní názevIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
AdresaIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
E-mailIdentifikace, udržování kontaktu.
TelefonIdentifikace, udržování kontaktu.
Datum registraceTechnický informativní úkon.
IP adresaTechnický informativní úkon.

Uživatel může vyjádřit svůj souhlas se zpracováním údajů záměrným zaškrtnutím prázdného políčka na webové stránce, které slouží výhradně pro tento účel. Vy jako subjekt údajů můžete vnést námitku proti zpracování svých údajů. V tomto případě jste oprávněn k postupům popsaným ve výše uvedených informacích o zpracování osobních údajů, v této zprávě a podle právních předpisů vyjmenovaných v této zprávě.

Odeslání objednávky

 • Účelem zpracování údajů je poskytování víceslužeb, navázání kontaktu a zasílání potvrzujícího e-mailu. Vaši objednávku můžeme vyřídit pouze v případě, že uvedete kontaktní a fakturační údaje, které jsou nezbytně nutné kvůli udržování kontaktu a fakturaci.
 • Právním základem zpracování údajů je Váš souhlas. V případě fakturace je zpracování údajů založeno na právních předpisech.
 • Do okruhu osob dotčených zpracováním údajů patří registrovaní uživatelé webové stránky.
 • Doba uložení údajů: zpracování údajů probíhá podle právních předpisů nebo do odvolání souhlasu. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu.
 • Výmaz údajů se provede při odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu. Výmaz fakturačních údajů se provede podle právních předpisů.
 • Oprávněnými osobami pro seznámení se s údaji jsou správce a jeho zaměstnanci.
 • Způsob uložení údajů: elektronický.
 • O opravu nebo výmaz osobních údajů lze žádat pomocí e-mailové zprávy, telefonicky nebo dopisem na výše uvedených kontaktních adresách.
Okruh zpracovaných údajůKonkrétní účel zpracovaných údajů
JménoIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
Obchodní názevIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
AdresaIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
E-mailIdentifikace, udržování kontaktu.
TelefonIdentifikace, udržování kontaktu.
Údaje objednaného výrobkuIdentifikace výrobku.
Datum registraceTechnický informativní úkon.
IP adresaTechnický informativní úkon.
 • Uživatel může vyjádřit svůj souhlas se zpracováním údajů záměrným zaškrtnutím prázdného políčka na webové stránce, které slouží výhradně pro tento účel.
 • Subjekt údajů můžete vnést námitku proti zpracování svých údajů. V tomto případě je oprávněn k postupům popsaným ve výše uvedených informacích o zpracování osobních údajů, v této zprávě a podle právních předpisů vyjmenovaných v této zprávě.

Vystavení faktury

 • Účelem zpracování údajů je vystavení elektronické faktury a její zaslání v příloze e-mailové zprávy.
 • Právním základem zpracování údajů je povinné zpracování údajů založené na právních předpisech.
 • Do okruhu osob dotčených zpracováním údajů patří zákazníci poskytovatele.
 • Doba uložení údajů: zpracování údajů probíhá podle právních předpisů nebo do odvolání souhlasu. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu.
 • Výmaz údajů se provede při odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu. Výmaz fakturačních údajů se provede podle právních předpisů.
 • Oprávněnými osobami pro seznámení se s údaji jsou správce a jeho zaměstnanci.
 • Způsob uložení údajů: elektronický.
 • O opravu nebo výmaz fakturačních údajů lze žádat pomocí e-mailové zprávy, telefonicky nebo dopisem na výše uvedených kontaktních adresách.
Okruh zpracovaných údajůKonkrétní účel zpracovaných údajů
JménoIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
Obchodní názevIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
AdresaIdentifikace, udržování kontaktu, fakturace.
E-mailIdentifikace, udržování kontaktu.
TelefonIdentifikace, udržování kontaktu.
Daňové identifikační číslo / daňový identifikátorIdentifikace zákazníka.
Fakturační údajeIdentifikace faktury.
Datum vystavení fakturyTechnický informativní úkon.
 • Uživatel může vyjádřit svůj souhlas se zpracováním údajů záměrným zaškrtnutím prázdného políčka na webové stránce, které slouží výhradně pro tento účel.
 • Subjekt údajů můžete vnést námitku proti zpracování svých údajů. V tomto případě je oprávněn k postupům popsaným ve výše uvedených informacích o zpracování osobních údajů, v této zprávě a podle právních předpisů vyjmenovaných v této zprávě.

Zasílání newsletterů

Jako provozovatelé webové stránky prohlašujeme, že při uveřejňování informací a popisů plně dodržujeme ustanovení příslušných právních norem. Dále prohlašujeme, že při registraci k zasílání newsletterů nemáme možnost kontrolovat pravdivost kontaktních údajů a ani to, zda se uvedené údaje vztahují na soukromou nebo právnickou osobu. Právnické osoby, které jsou s námi v kontaktu, evidujeme jako klientské partnery.

Účelem zpracování údajů je zasílání odborných prospektů, elektronických zpráv s reklamou, informací a newsletterů, jejichž zasílání můžete kdykoli odhlásit. Zasílání newsletterů můžete odhlásit kdykoli i v případě, že Vaše podnikání již zaniklo, vystoupil jste ze společnosti nebo Vaše kontaktní údaje nám sdělil někdo jiný.

Právním základem zpracování údajů je Váš souhlas. Informujeme Vás, že uživatel může předem a výslovně souhlasit s tím, aby se poskytovatel na něj obrátil svými reklamními nabídkami, letáky a jinými zásilkami na e-mailové adrese uvedené při registraci. Tímto může uživatel vyjádřit svůj souhlas i s tím, aby poskytovatel zpracoval jeho osobní údaje potřebné pro tento účel.

Informujeme Vás, že pokud chcete dostávat newslettery, musíte uvést potřebné údaje. V případě neuvedení údajů nemůžeme Vám zasílat newslettery. Zpracování údajů probíhá do odvolání souhlasu. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu. Výmaz údajů se provede při odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Jste oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí dopisu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu. Souhlas lze odvolat i pomocí odkazu uvedeného v zaslaných newsletterech. Oprávněnými osobami pro seznámení se s údaji jsou správce a jeho zaměstnanci.

Způsob uložení údajů: elektronický.

O opravu nebo výmaz osobních údajů lze žádat pomocí e-mailové zprávy, telefonicky nebo dopisem na výše uvedených kontaktních adresách.

Zpracovatel údajů:https://www.vorbis.company
Okruh zpracovaných údajůKonkrétní účel zpracovaných údajů
JménoIdentifikace, udržování kontaktu.
E-mailIdentifikace, udržování kontaktu.
Datum přihlášení se k odběruTechnický informativní úkon.
IP adresaTechnický informativní úkon.

Informujeme Vás, že uživatelské jméno a e-mailová adresa nemusí nutně obsahovat údaje odkazující na Vaši osobu. Například není zapotřebí, aby uživatelské jméno nebo e-mailová adresa obsahovala Vaše jméno. Rozhodujete svobodně o tom, zda uvedete uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, která obsahuje informace o Vaší osobě. E-mailová adresa – která slouží jako prostředek komunikace – je nezbytně nutná k tomu, aby zaslaný newsletter nebo odborné informace byly doručeny adresátovi.

Cookies

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele navštěvovanými webovými stránkami a obsahují informace o nastavení stránky nebo o stavu přihlášení.

Cookies jsou vlastně krátké soubory vytvořené navštěvovanými webovými stránkami. Uložením údajů o vyhledávání zlepšují uživatelské pohodlí. Pomocí cookies si webová stránka pamatuje nastavení webového místa a nabízí místně relevantní obsahy.

Webová stránka poskytovatele zašle na počítač návštěvníků webové stránky krátký soubor (cookie), jehož pomocí lze zjistit uskutečnění a aktuální čas návštěvy. Poskytovatel informuje návštěvníky webové stránky o této skutečnosti.

 • Do okruhu osob dotčených zpracováním údajů patří návštěvníci webové stránky.
 • Účelem zpracování údajů je poskytování víceslužeb, identifikace a sledování návštěvníků.
 • Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele není nutný, pokud používání cookies je pro činnost poskytovatele nezbytně nutné.
 • Okruh údajů: individuální identifikační číslo, časový údaj, údaje o nastavení.
 • Uživatel má možnost, aby kdykoli smazal cookies z prohlížečů pomocí Nastavení.
 • Oprávněnou osobou pro seznámení se s údaji je správce údajů. Použitím cookies nejsou správcem údajů zpracovávány žádné osobní údaje.
 • Způsob uložení údajů: elektronický.

Sociální sítě

Sociální síť je mediální nástroj, kde se zpráva šíří přes uživatele sociální sítě. Sociální média využívají internet a možnost přítomnosti online kvůli tomu, aby se uživatelé stali z pouhého příjemce obsahu tvůrcem obsahu těchto médií.

Sociální média jsou platformou pro internetové aplikace, na kterých se nachází obsah vytvořený uživateli, jako například Facebook nebo Instagram. Formou projevu sociálních médií mohou být veřejné projevy, přednášky, prezentace, popisy výrobků nebo služeb.

 • Formy prezentace informací v sociálních médiích: fóra, blogy, fotografie, videonahrávky, zvukové materiály, postování na zeď, e-mailové zprávy, atd.
 • V souladu s výše uvedenými informacemi může patřit do okruhu zpracovávaných údajů kromě osobních údajů i veřejná profilová fotografie uživatele.
 • Okruh subjektů údajů: všichni registrovaní uživatelé.
 • Účelem shromáždění údajů je popularizace webové stránky a navazující části webu.
 • Právní základ zpracování údajů: svobodný souhlas subjektu údajů.
 • Doba uložení údajů: podle pravidel uvedených na dané sociální síti.
 • Čas na výmaz údajů: podle pravidel uvedených na dané sociální síti.
 • Osoby oprávněné k seznámení se s údaji: podle pravidel uvedených na dané sociální síti.
 • Práva v souvislosti se zpracováním údajů: podle pravidel uvedených na dané sociální síti.
 • Způsob uložení údajů: elektronický.

Je důležité si uvědomit, že nahráním nebo zasláním osobních údajů dává uživatel celosvětově platný souhlas pro provozovatele sociální sítě k tomu, aby mohl tyto obsahy uchovávat a používat.

Proto je velmi důležité přesvědčit se o tom, zda je uživatel plně oprávněn ke zveřejnění sdílené informace.

Google Analytics

Naše webová stránka využívá aplikaci Google Analytics. Google Analytics sestavuje přehledy pro své klienty o návycích uživatelů webové stránky na základě vnitřních cookies.

Na základě pověření provozovatele webové stránky využívá Google získané informace k vyhodnocení způsobu, jakým uživatelé používají danou webovou stránku. Další službou je vyhotovení přehledů pro provozovatele webové stránky o aktivitě na dané webové stránce, aby mohl poskytovat i další služby. Údaje jsou uloženy servery Google v kódovaném formátu, aby bylo znemožněno jejich zneužití a aby se tomuto zneužití předcházelo.

Zákaz používání Google Analytics lze provést následovně. Citát ze stránky:

Uživatelé webové stránky, kteří si nepřejí, aby JavaScript Google Analytics připravoval přehledy o jejich údajích, mohou nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby  Google Analytics. Tento doplněk zakáže JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js, a dc.js), aby zasílal informace systému Google Analytics o vašich návštěvách. Doplněk lze používat ve většině novějších prohlížečů. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics nebrání v odesílání údajů samotným webovým stránkám a jiným službám webové analýzy.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním údajů

Právo na informace o osobních údajích

Pomocí uvedených kontaktních údajů máte právo žádat od nás informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává naše společnost, na jakém právním základě, za jakým účelem, z jakého zdroje a na jak dlouhou dobu. Na základě Vaší žádosti zašleme odpověď neodkladně, nejpozději do 30 dnů na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Právo na opravu údajů

Pomocí uvedených kontaktních údajů máte právo žádat od nás opravu Vašich údajů. Na základě Vaší žádosti zařídíme opravu neodkladně, nejpozději do 30 dnů a zašleme odpověď na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

Právo na výmaz údajů

Pomocí uvedených kontaktních údajů máte právo žádat od nás výmaz Vašich údajů. Na základě Vaší žádosti zařídíme výmaz neodkladně, nejpozději do 30 dnů a zašleme odpověď na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

Právo na blokaci údajů

Pomocí uvedených kontaktních údajů máte právo žádat od nás blokaci Vašich údajů. Blokace trvá do doby, do které vyžaduje Vámi zadaný důvod blokaci těchto údajů. Na základě Vaší žádosti zařídíme blokaci neodkladně, nejpozději do 30 dnů a zašleme odpověď na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

Právo vnést námitku

Pomocí uvedených kontaktních údajů máte právo vnést námitku proti zpracování údajů. Námitku posoudíme co nejrychleji, nejpozději do 15 dnů od předložení žádosti, rozhodneme o jejím opodstatnění a o rozhodnutí Vás informujeme v e-mailové zprávě.

Možnosti uplatnění práv v souvislosti se zpracováním údajů

V případě, že zjistíte protiprávné zpracování údajů, informujte o tom naši společnost. Tím umožňujete, aby byl právní stav co nejdříve obnoven. Ve Vašem zájmu uděláme vše proto, aby byl popsaný problém vyřešen.